127mm 취.존(사진5장/앨범덧글0개)2012-06-02 09:46

5 inch 취향입니다. 존중해주세요~

1.Artigliere Class Light Frigate (이탈리아/만재배수량 2986톤)
2. MEKO 200 TN II-A Barbaros (터키/만재배수량-3030톤)
3. Incheon class frigate(한국/만재배수량 3100톤)
4. MEKO 200 HN Hydra (그리스/만재배수량-3350톤)
5. MEKO 200 Anzac class (호주/만재배수량-3600톤)
앨범덧글 (0)

:

:

:

비공개 덧글

 


« 이전앨범   메인으로   다음앨범 »